Επανέρχεται ο θεσμός των επιλαχόντων στις στρατιωτικές σχολές.

Νόμος 4361/2016 (ΦΕΚ 10/Α/1-2-2016) «Ρύθ?ιση θε?άτων ?εταθέσεων οπλιτών, ?έρι?νας προσωπικού και άλλες διατάξεις».

Με το άρθρο 23 του προσφάτως ψηφισθέντος νομοσχεδίου με τίτλο: «Ρύθ?ιση θε?άτων ?εταθέσεων οπλιτών, ?έρι?νας προσωπικού και άλλες διατάξεις», θεσπίζεται η δυνατότητα πλήρωσης κενών θέσεων των Στρατιωτικών Σχολών από επιλαχόντες. Συγκεκριμένα το άρθρο 23 αναφέρει:
Άρθρο 23
Επιλαχόντες ΑΣΕΙ ? ΑΣΣΥ

1. Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3648/2008 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Αν εντός δι?ήνου από την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, η?ερο?ηνία κατάταξης στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύ?ατα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιω?ατικών (ΑΣΣΥ), υπάρχουν κενές θέσεις λόγω ?η προσέλευσης των εισακτέων που περιλα?βάνονται στον κυρω?ένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή απο?άκρυνσης ή αποχώρησής τους από τις ίδιες σχολές για οποιονδήποτε λόγο, εισάγονται σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθ?οι, ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθ?ολογική σειρά, βάσει των αποτελεσ?άτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ?άτων (ΥΠΑΙΘ).»

2. Στο άρθρο 11 του ν. 3648/2008 προστίθενται παράγραφοι 6, 7 και 8 ως εξής:
«6. Εφόσον οι εισαγό?ενοι ?ε την ως άνω διαδικασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή απο?ακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω σχολές, εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν νέοι επιλαχόντες ?ε την ίδια διαδικασία, ?έχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν, εντός ενός ?ήνα από την η?ερο?ηνία απο?άκρυνσης ή αποχώρησης του εισαγο?ένου, τη θέση του οποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης.
7. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις ειδικών κατηγοριών, των οποίων η πλήρωση δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, σύ?φωνα ?ε τη διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του παρόντος άρθρου, αυτές συ?πληρώνονται από υποψηφίους της γενικής σειράς ?ε την ίδια διαδικασία και εντός της ίδιας χρονικής προθεσ?ίας.
8. Για την εφαρ?ογή των προηγού?ενων παραγράφων, ως «ΑΣΕΙ» νοούνται οι Σχολές που αναφέρονται στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 1 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) και ως «ΑΣΣΥ» οι Σχολές που αναφέρονται στην παράγραφο στ΄ του άρθρου 1 του ίδιου νό?ου.»

Διαβάστε το άρθρο 23 του Ν.4361/2016 (ΦΕΚ 10/Α/1-2-2016).