Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου ΕΠΑΛ στα ΤΕΙ, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης, στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων.

Απόφαση Φ.151/17557/Α5/2-2-2016 (ΦΕΚ 290/Β/12-2-2016, ΑΔΑ:6ΟΜ24653ΠΣ-ΥΧ1) του Υπουργείου Παιδείας.

Αποφασίζουμε τον καθορισμό των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Επαγγελματικού Λυκείου με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:
Άρθρο 1 ? Καθορισμός των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα των τομέων ή ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ για πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως ισχύει.
Άρθρο 2 ? Εξεταζόμενα μαθήματα
Άρθρο 3 ? Ειδικά μαθήματα
Άρθρο 4 ? Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων ? Εξεταστέα ύλη
Άρθρο 5 ? Τρόπος εξέτασης πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων
Άρθρο 6 ? Διαδικασία επιλογής, διατύπωσης και διαβίβασης θεμάτων
Άρθρο 7 ? Εξεταστικά κέντρα
Άρθρο 8 ? Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών
Άρθρο 9 ? Υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης
Άρθρο 10 ? Βαθμολογικά Κέντρα ? Βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων
Άρθρο 11 ? Αναβαθμολόγηση ? Τελικός βαθμός ? Συγκέντρωση και γνωστοποίηση βαθμολογίας
Άρθρο 12 ? Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Άρθρο 13 ? Υποβολή Αίτησης ? Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ? δήλωσης προτίμησης (μηχανογραφικό δελτίο ) ? δικαιολογητικά
Άρθρο 14 ? Συντελεστές βαρύτητας ? Τρόπος υπολογισμού μορίων
Άρθρο 15 ? Επεξεργασία προτιμήσεων και βαθμολογικών στοιχείων ? Επιλογή
Άρθρο 16 ? Έκδοση αποτελεσμάτων επιλογής
Άρθρο 17 ? Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Άρθρο 18 ? Ατομικά και συλλογικά όργανα

Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.