Διευκρινίσεις για υποψήφιους με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ.

Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013. Εγκύκλιος 18306/Α5/18-2-2016 του Υπουργείου Παιδείας.

Σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη Φ.151/17557/Α5 (ΦΕΚ 290 Β΄) Υ.Α. που αφορά στον καθορισμό των διαδικασιών πρόσβασης και επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης με τις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 393 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Με αυτή την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται σχετικά θέματα και διαδικασίες για το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ εισαγωγής.
Με το άρθρο 1 καθορίζονται οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα των τομέων ή ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ για πρόσβαση των αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α?), όπως ισχύει.
Με το άρθρο 2 καθορίζονται τα εξεταζόμενα μαθήματα (Δύο Γενικής Παιδείας και Δύο Ειδικότητας). Τα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας ισχύουν για τους μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου και Δ΄ Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις την ίδια χρονιά που αποφοιτούν. Οι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου, εφόσον κατέχουν και πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, σε αντίστοιχες ή συναφείς ειδικότητες του πτυχίου τους, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού και σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων.
Με τα άρθρα 3 έως και 18 καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας πρόσβασης των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Με την ευκαιρία επισημαίνουμε ότι για το παλιό σύστημα εφαρμόζονται οι μέχρι πέρυσι διαδικασίες.
Επίσης, με αφορμή ερωτήματα που δέχεται η υπηρεσία μας σχετικά με την αίτηση ? δήλωση υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ με το ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

  1. Σε περίπτωση που κάτοχοι πτυχίου Β κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων, ΕΠΛ (Τμημάτων Ειδίκευσης), απολυτηρίου ΕΠΑΛ (Ομάδα Α ή Β) του ν. 3475/2006 κατέχουν ήδη πτυχίο/α ή θα αποκτήσουν το τρέχον σχολικό έτος ένα επιπλέον πτυχίο μπορούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με οποιοδήποτε από τα πτυχία επιθυμούν δηλώνοντας την Ομάδα Προσανατολισμού, τον αντίστοιχο Τομέα και την αντίστοιχη ή συναφή ειδικότητα του πτυχίου τους με αυτή των ΕΠΑΛ του ν. 4186/2013, όπως έχει καθοριστεί με τις διατάξεις των αριθμ. 131149/Γ2 (ΦΕΚ 2298/Β/27-08-2014) και 141641/Γ2 (ΦΕΚ 2470/Β/16-09-2014) Υπουργικών Αποφάσεων.
  2. Επίσης, προκειμένου για τους παραπάνω υποψήφιους, διευκρινίζεται ότι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν στην αίτηση ? δήλωση οποιαδήποτε ειδικότητα περιλαμβάνεται στον αντίστοιχο Τομέα του πτυχίου τους, του ν. 4186/2013 (π.χ. Ο πτυχιούχος του Ηλεκτρολογικού Τομέα με ειδικότητα Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του ν. 3475/2006 μπορεί να δηλώσει τον Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού, ως αντίστοιχο Τομέα του ν. 4186/2013, δηλ. να επιλέξει να εξεταστεί στα μαθήματα ειδικότητας Τεχνικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων ή στα μαθήματα Τεχνικού Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων & Δικτύων ή στα μαθήματα Τεχνικού Αυτοματισμού ή στα μαθήματα Τεχνικού Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών)

Διαβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.