Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων για το σχολικό έτος 2020-21.

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη δημοσίευση στο τεύχος Β? της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3780 και ημερομηνία δημοσίευσης 8-9-2020 (Β’3780) της με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/8-9-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Δημοσιεύθηκε στο τεύχος Β? της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αρ. φύλλου 3780 και ημερομηνία δημοσίευσης 8-9-2020 (Β’3780) η με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/8-9-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ, Κολλεγίων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020 – 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους».
Στο Κεφάλαιο Β’ της εν λόγω ΚΥΑ με θέμα «Εκπαιδευτικές Δομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης» αναφέρονται τα μέτρα που αφορούν στη λειτουργία των τμημάτων του Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας. Παρακαλούνται τα ΕΠΑ.Λ. που υλοποιούν το «Μεταλυκειακό έτος ? Τάξη μαθητείας» να φροντίσουν για την εφαρμογή των μέτρων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.??
Δείτε την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/8-9-2020 ΚΥΑ και τις επιπρόσθετες διευκρινίσεις στην υπ’ αριθ. 121052/ΓΔ4/14-09-2020 εγκύκλιο.