ΔΡΑΣΗ 05 - ΑΦΙΣΑ-logo

Γραμμή παραγωγής σε ρομποτική βιομηχανία

Στα πλαίσια του έργου ΜΝΑΕ, η δράση του 1ου ΕΠΑΛ Αιγάλεω για το 2020 με τίτλο
Γραμμή παραγωγής σε ρομποτική βιομηχανία
είχε στόχο να αποκτήσουν οι μαθητές δεξιότητες υλοποίησης έργου ρομποτικής και αυτοματισμού σε βιομηχανία μαζικής παραγωγής προϊόντων με την εγκατάσταση ρομποτικού βραχίονα και ταινιόδρομου μεταφοράς προϊόντων. Πιο συγκεκριμένα να γνωρίσουν τα στάδια που λαμβάνουν χώρα στην κατασκευή ενός Ρομποτικού Βραχίονα, να εξοικειωθούν με τον έλεγχο ρομποτικών βραχιόνων και ταινιόδρομου μεταφοράς προϊόντων για την υλοποίηση επαναλαμβανόμενων κινήσεων, να αναγνωρίσουν τις συνθήκες λειτουργίας και τις πρακτικές που ακολουθούνται για να ολοκληρωθεί ένα βιομηχανικό περιβάλλον παραγωγής, να οργανώσουν την εγκατάσταση εξοπλισμού ταινιόδρομου μεταφοράς για παραγωγή προϊόντων και να συνεργάζονται τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους καθηγητές τους για την υλοποίηση και προγραμματισμό έργων.
  Το Μάρτιο έγινε εισαγωγή στις βασικές αρχές βιομηχανικής ρομποτικής και βιομηχανικών αυτοματισμών για την παραγωγή προϊόντων. Συζητήθηκαν οι δυνατότητες μερικής εφαρμογής αυτών σε μικροκλίμακα με τη χρήση ρομποτικού βραχίονα και ταινία μεταφοράς. Οι δραστηριότητες της ομάδας ανεστάλησαν κατά την περίοδο που λόγω κορωνοϊού δεν λειτούργησαν τα σχολεία. Το Μάιο έγινε η σύσταση της ομάδας έργου, η παρουσίαση των εργασιών που πρέπει να υλοποιηθούν για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, ο καταμερισμός ρόλων και αρμοδιοτήτων (οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, μια ανέλαβε την κατασκευή και συναρμολόγηση και μια τον προγραμματισμό και τέλος η επιλογή των προς αγορά υλικών και η έρευνα αγοράς. Εξ αιτίας της μειωμένης προσέλευσης των μαθητών, η ομάδα δεν ήταν σε απαρτία και όλες οι ανωτέρω ενέργειες ολοκληρώθηκαν μερικώς.
  Το Σεπτέμβριο αφού έγινε ο σχεδιασμός της υλοποίησης και αποτιμήθηκαν οι ελλείψεις των υλικών, ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα εργασιών και συγκροτήθηκε η ομάδα έργου αποτελούμενη από μαθητές του τομέα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση στους μαθητές της ομάδας έργου κάνοντας μια πρώτη εισαγωγή στο περιβάλλον της ρομποτικής και ειδικότερα του Arduino. Οργανώθηκε ενημέρωση της ομάδας δράσης σχετικά με τις δυνατότητες, τις εφαρμογές και τον τρόπο υλοποίησης κατασκευών. Έγιναν συναντήσεις της ομάδας έργου καθώς η ανομοιογένεια των μαθητών στο γνωστικό αντικείμενο μας ανάγκασε να επενδύσουμε χρόνο στο να αναπτύξουν όλοι οι μαθητές ικανότητες και γνώσεις. Ξεκίνησε η συναρμολόγηση των εξαρτημάτων του ρομποτικού βραχίονα, η τοποθέτηση και συναρμογή αυτών καθώς και η υλοποίηση του απαραίτητου κώδικα λειτουργίας με την χρήση της εφαρμογής mblock.
  Έγιναν αρκετές δοκιμές στο να συνεργάζονται με ικανοποιητικό τρόπο όλα τα δομικά στοιχεία της κατασκευής καθώς ο βραχίονας αποτελείται από τέσσερα σέρβο μοτέρ. Ο συνδυασμός του αισθητήρα ανίχνευσης αντικειμένου μπροστά από την αρπάγη και του σέρβο μοτέρ της αρπάγης, αποτέλεσε ξεχωριστό τμήμα του κώδικα που ενσωματώθηκε και αντιμετωπίστηκαν τα προβλήματα. Η χρήση της πλατφόρμας mblοck έδωσε την ευκολία στους μαθητές να κατανοήσουν και να πειραματιστούν με την λειτουργία του ρομποτικού βραχίονα, προσαρμοζόμενοι με ευκολία και χωρίς προ υπάρχουσες γνώσεις ή εμπειρία σε ανάλογες κατασκευές.